Resultado de la consulta

Hermanos de Jadzia Maly Kacper (de padre o madre)

Q - Brendi Maly Kacper  
Ch Maks Czin Czin x Brendi Gerl Z Topolowego Zakatka