Ivel Damper

反転血統図はBulldogpedigree.comによって作成されました。

Ivel Damper  
unknown x unknown
Markham Bruce  
Ivel Damper x Mona
Meg (1870)  
Markham Bruce x Clayton Gipsy
Markham Bruce x Clayton Gipsy